خسرو قزوینیان

درباره من

دکتر خسرو قزوینیان
image

استادیار گروه آموزشی تغذیه، پرورش و اصلاح نژاد دام @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/7/20)

استنادات

257

h-index

10

i10-index

10

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

46

مقالات

6

h-index

4

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران(2017)
9311512003, ^رضا جمشیدی*, مهدی مهرآبادی, ^محمدحسن یوسفی, ^خسرو قزوینیان
کارایی تولید مثل میش های نژاد زل با استفاده از دوزهای مختلف eCG در خارج از فصل تولید مثلی
(2015)
^خسرو قزوینیان, ملیکا معزی فر
Effects of dietary supplementation of nettle root extract and pumpkin seed oil on production traits and intestinal microflora in broiler chickens
Bulgarian journal of veterinary medicine(2015)
مجید ابوحسینی تاباری, ^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی, رضا مولائی
Soil DNA isolation to use in polymerase chain reaction (PCR) amplification
AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH(2015)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
تاثیر اکسی توسین بر کیفیت منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2014)
^رضا نارنجی ثانی*, ^خسرو قزوینیان, 8911516014, 8811519017
Hematological and serum biochemical aspects associated with a camel (Camelus dromedarius) naturally infected by Trypanosoma evansi with severe parasitemia in Semnan, Iran
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, محمد مهدی درویش
Comparison of effects of age and sex on serum protein electrophoretic pattern in one-humped camels (Camelus dromedarius) in Semnan,Iran
Open Veterinary Journal (2014)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, پرویز کوخایی, م براتی, ^علی مهدوی
Relationship between Management Practices such as Irrigation,Tillage,Cropping,Fertilizer and Soil Microbial Diversity
(2013)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
اثرات پروبیوتیک و اسیدهای آلی بر عملکرد برخی فراسنجه های خونی و عیار پادتن سرمی علیه واکسن های ویروسی در جوجه های گوشتی
(2013)
علیرضا صادقی, ^خسرو قزوینیان, وحید رضایی پور
Assessment of Plant Extract Toxicity in Euphobial Spease
(2012)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
Study of some Plant Inhabiting Fungi
(2012)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
the effect of dietary zataria multiflora boiss essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of briler breast fillets during refrigerated storage
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی, سحر غفاری خلیق
isolation and identification of salmonella spp from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran using conventional culture method and multiplex pcr
(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^علی مهدوی
DNA purification and isolation of genomic DNA from bacterial species by plasmid purification system
AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH(2011)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
The effect of energy to protein ratio on production performance and charateristics of Japanese quail eggs
Annals of biological research(2011)
^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی, ^رضا جمشیدی, افشار میرزایی, سید علیرضا سیادتی
The effect of energy to protein ratio on production performance and charateristics of Japanese quail eggs
Annals of biological research(2011)
^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی, ^رضا جمشیدی, افشار میرزایی, سید علیرضا سیادتی
Effect of varying ratio of energy and protein on live performance and visceral organs of male Japanese quail
Annals of biological research(2011)
سید علیرضا سیادتی, افشار میرزایی, ^خسرو قزوینیان
Effect of varying ratio of energy and protein on live performance and visceral organs of male Japanese quail
Annals of biological research(2011)
سید علیرضا سیادتی, افشار میرزایی, ^خسرو قزوینیان
اثر مس_روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیرپوستی و ماهیچه راسته در گوساله های نر هلشتاین
علوم دامی ایران(2011)
هادی فگاری نوبیجاری, حمید امانلو, مهدی دهقان بنادکی, سید حسین حسینی سابقی, ^خسرو قزوینیان
اثر فرایند حرارتی اعمال شده در حین پلت سازی بر خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه خارشتر
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^اشکان جبلی جوان, ^سعیده نعیمی, ^خسرو قزوینیان, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی
اثر فرایند حرارتی پلت سازی بر ترکیبات فنلی گیاه خارشتر) Camel thorn )
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^سعیده نعیمی, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی
Anaplasmosis among Camels in Iran and Observation of Abnormalities in Infected Blood Films
ICOACPHT 2016 : International Conference on Organic Agriculture Crops and Post Harvest Treatment(2016-07-18)
^خسرو قزوینیان*, طوبی خداییان
Effects of Injection of eCG and Oxytocin on Semen Characteristics of Zel Rams in Nonbreeding Season
ICOACPHT 2016 : 18th International Conference on Organic Agriculture Crops and Post Harvest Treatment(2016-07-18)
^خسرو قزوینیان, ^رضا نارنجی ثانی, طوبا خدائیان, ملیکا معزی فر
Effect of Dietary Melissa officinalis Leaves Supplementation on Lipid Oxidation of Broiler Breast Fillets During Refrigerated Storage
ICOACPHT 2016 : International Conference on Organic Agriculture Crops and Post Harvest Treatment(2016-07-18)
^خسرو قزوینیان*, طوبی خداییان
A Study of Effects of Adding Extruded Flaxseed on Saturated and Unsaturated Fatty Acids in Holstein Dairy Cows
1st International Conference Steps to sustainable Livestock(2016-01-12)
^علی مهدوی*, Fatemeh Poorshafie, فاطمه پورشفیع, نجفقلی دبیری, Najafgholi Dabiri, ^خسرو قزوینیان
نقش مدیریتی بحرانی و تخصصی در کاهش مشکلات کشاورزی و سیل
سومین کنفرا نس ملی مدیریت بحران(2015-11-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
گردشگری و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^خسرو قزوینیان, ^حمید خیرالدین
Study of the effect of Zataria multiflora essential oil supplementation on performance and immune system of broiler chikens
The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants(2015-04-22)
^خسرو قزوینیان, آتا مهدوی, محمد فدائی اسلام, سعید جلیلی پروانه, بابک دارابی قانع
The effect of different levels of Zataria mulltiflora essential oil supplementation on blood parameters and enzyme activity of broiler chickens
The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants(2015-04-22)
^خسرو قزوینیان, آتا مهدوی, محمد فدائی اسلام, سعید جلیلی پروانه, بابک دارابی قانع
ارزیابی غلظت سرمی پروتئین تام و فراکسیون پروتئینی در شتر یک کوهانه سالم و شتر آلوده با تریپانوزوما اوانسی
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان
نقش نرم افزار و ماهواره در آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نقش نفت در آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^خسرو قزوینیان, ^حمید خیرالدین
عوامل موثر بر آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
استخراج منحنی های دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی تنش آب بر تثبیت نیتروژن و نودول های لوبیا
پنجمین همایش ملی حبوبات ایران(2014-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مقدمه ای بر کودهای زیستی
دومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی کشور(2014-02-26)
^حمید خیرالدین, زهرا زینلی, ^خسرو قزوینیان
لزوم استفاده از GIS در مطالعات آبیاری و آبخیزداری
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید طاهریان
فرسایش و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, مجید طاهریان, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
The effect of L- carnitine supplement on broilers blood parameters
چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2014-02-17)
^خسرو قزوینیان, م حسینی نژاد, طوبی خداییان
سیمای متفاوت تالاب در طبیعت -مطالعه مورد زاینده رود
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
اهمیت کنترل مواد غذایی و روش های توزیع و نگهداری غذا
دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا(2013-10-26)
^خسرو قزوینیان
نانوژئولیتها و خواص بدیع در ساخت جاذب ها در محیط زیست
دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا(2013-10-26)
^خسرو قزوینیان
ایمنی غذا و جایگاه راهبردی امنیت غذا
دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا(2013-10-26)
^خسرو قزوینیان
سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه
دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا(2013-10-26)
^خسرو قزوینیان
Studying effect of adding different level of turmeric to NRC on performance , broilers chick quality.
64th annual meeting of the European federation of animal science Nantes,France(2013-08-26)
^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی
Studying on effect of adding powdered thyme on digestibility, metabolizable energy and gas production
64th annual meeting of the European federation of animal science Nantes,France(2013-08-26)
^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ب افشار حمیدی
اهمیت خاکورزی در تولید محصولات کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
ارزیابی کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
احداث حوزه های آبگیر در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
سرمازدگی و یخبندان و راه های مبارزه با آن برای محصولات باغی و کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت دیمکاری در ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
روش های آبیاری باغات انار و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی انار پس از برداشت
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی انواع سد و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^علیرضا مشکی
شناسایی نقاط زیرزمینی با استفاده از تصویر ماهواره ای
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نرم افزار و معرفی چند نمونه آن برای مطالعه منابع آب
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
شناخت و کاربرد سیستم های آبیاری تحت فشار برای فصل تابستان
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مروری بر نقش و جایگاه پروبیوتیک ها ی مکمل غذایی طیور در تامین سلامت و بهداشت گوشت مرغ
دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران(2013-02-15)
^خاطره کفشدوزان, ^خسرو قزوینیان
بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خسرو قزوینیان, ^حمید رضا محمدی, حجت مظاهری
بررسی تاثیر آنتی بیوتیک ویر جینیامایسین و سطوح مختلف اسیدهای آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنو گلوبولین ها در جوجه های گوشتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
هادی امامی, ^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی
الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویر جینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خسرو قزوینیان, هادی امامی, مهرداد ایرانی, مجتبی صادقی
بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد مهدی درویشی
تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی تاثیر افزودن زردچوبه به جیره غذایی بر عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خسرو قزوینیان
بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
هادی امامی, ^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی
The relationship between dietary protein and the blood serum hepatic enzyme activities in wistar rats
The 1st International conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE 2012)(2012-09-14)
^فاطمه عالمی, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, بابک دارابی قانع, الف خندان, علیرضا آقا شاهی
The Effects of Different Levels of Protein on Morphology of Small Intestine in Rats
The 1st International conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE 2012)(2012-09-14)
^فاطمه عالمی, بابک دارابی قانع, ^علی مهدوی, ^خسرو قزوینیان, الف خندان, س.الف حسینی
Effects of saponin and herb oil extracts mixed with feed on broiler performance and carcass characteristics
PSA annual meeting 2012(2012-07-08)
^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ^فاطمه عالمی, بابک دارابی قانع
نگاهی بر اینترنت ، الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان با آن برای جلوگیری از بحران ها
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
استفاده از نرم افزار DSS برای کنترل و کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
روشهای متعدد اندازه گیری کچ در خاک
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
فرآیند تولید کچ و اهمیت اقتصادی آن
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Effect of different levels of urea and molasses on organic matter digestibility and estimation of metabolizable energy with in vitro methods in ensile
BSAS (british society of Animal Science) 2012(2012-04-25)
^علی مهدوی, دکتر مجتبی زاغری, مجتبی زاهدی فر, علی نیک خواه , ^فاطمه عالمی, بابک دارابی قانع, ^خسرو قزوینیان
Study of effects of different levels of Aloe vera gel powder on antibody titre against sheep red blood cells and other blood parameters in broiler
World`s Poultry Science Association (UK Branch)(2012-04-24)
^علی مهدوی, ^فاطمه عالمی, ^خسرو قزوینیان, مهدی قادری, بابک دارابی قانع
هواشناسی کشاورزی و کاربردهای آن در بالا بردن راندمان مبارزه با خشکسالی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه و بررسی آلودگی های زیست محیطی آب آبیاری ناشی از ضایعات با استفاده از روش های ژئوفیزیکی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
فرایندها و مدلهای اندازه گیری فرسایش آبی در استان سمنان
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاهش اثرات تنش خشکی و آب آبیاری در گندم در اثر استفاده از کود بیولوژیک
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
GIS و Landsat در استفاده آن در منابع آب و خاک و آب زیر زمینی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
evaluation of the effect of zataria multiflora essence on humoral immunity of broilers
سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2012-02-22)
^خسرو قزوینیان, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
نانو فناوری و کاربرد آن در کشاورزی و محیط زیست و توانمندی تولید ثروت
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نقش نانوتکنولوژی در تولید ثروت ، منافع جامعه و سرمایه اجتماعی
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
The effects of different levels of Aloe vera gel powder on antibody titer against Newcastle disease virus and performance in Broilers
International poultry Scientific Forum(2012-01-23)
فاطمه عالمی, ^علی مهدوی, ^خسرو قزوینیان, مهدی قادری, بابک دارابی قانع
اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد عملکرد و جذب عناصر در یولاف
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
استفاده از بیو تکنولوژی کشاورزی ,نانو تکنولوژی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه بررسی آب زیر زمینی و فاضلاب و ارتباط آنها با محصولات کشاورزی
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای بالا بردن راندمان آبیاری در استان سمنان
نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی(2011-11-22)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
شوری خاک و اثرات آن بر محیط زیست کشاورزی
هفتمین کنفرانس ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران(2011-09-07)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
The effects of eucalyptus, rosemary and mint essential oils on cecal microflora and performance : A compairison to antibiotic effects in broilers
poultry science Association.American Association of Avian Pathologists(aaap).(2011-07-16)
مهدی کوپایی, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, بابک دارابی قانع, دکتر محمدعلی جعفری, فاطمه عالمی
مدیریت اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای در کشاورزی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاربرد فناوری نوین نانو در بهبود مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی کنترل آلودگی فاضلاب و پسمانده های کشاورزی و منابع طبیعی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه جوانه زنی بذور گیاهان شور پسند در مراتع شهرستان سمنان
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مدیریت و بهره برداری آب دریاچه ارومیه
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی تعدادی از خواص خاک و توازن بین آنیون ها و کاتیون ها در محل ریشه گیاهان هالوفیت
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه تغییرات دما و اقلیم منابع آبی کشور
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
تلفیق مدلهای هیدرولوژیک و GIS در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب(برای مدیریت کیفیت رودخانه )
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسي اثر سطوح مختلف گياه سوزن چوپان بر عملكرد سيستم ايمني برخي فراسنجه هاي خوني و مورفووژي دوره در جوجه هاي گوشتي
وسگري كياسري مفيد(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه داروئي كماگومدزابد و عملكرد و.......
سرچاهي امين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات سطوحمختلف پري بيوتيك سلماناكس(CELMANAX) و صمغ دانه خرنوب ايراني بر عملكرد فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني در جوجه هاي گوشتي راس 308
قاسمي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن سطوح مختلف سلنيوم و ويتامين E بر خصوصيات كمي و كيفي اسپرم در بلدرچين ژاپني
صفاخواه مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه خارشتر( (Alhagi maurorum بر عملكرد فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني در جوجه هاي گوشتي
ياري سيروس(تاریخ دفاع: 1400/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم گياه باريجه مراتع چاشم به وسيله روش هاي آزمايشگاهي
افروزيان فر حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر شاخص هاي رشد و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم در گوساله هاي نوزاد
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فلاشينگ و طول دروه شيردهي ميش ها بر نمره بدني، فراسنجه هاي هورموني و صفات عملكردي ميش هاي نژاد كردي
كريمي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Effects of various levels of organic acids and of virginiamycin on performance, blood parameters, immunoglobulins and microbial population of broiler chicks
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE(2018)
^خسرو قزوینیان*, alireza saidavi, v. laudadio, M. Ragni, V.Tufarelli
گیاهان دارویی و معطر ویژگی و اهمیت آن ها
(2011-12-26)
مقدمه ای بر خاکهای شور و سدیمی
(2011-09-23)
کنترل تولید مثل در گاو و گاومیش
(2003-06-22)
فیزیولوژی تولید مثل و تلقیح مصنوعی کاربردی در گوسفند وبز
(2000-06-21)
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی اوره و کمپوست دامی بر فعالیت های بیومس میکروبی نیتروژن و کربن خاک مزارع گندم در شهرستان سمنان
(2020-10-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
اصول تغذیه دام و طیور (1399/03/12)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/03/12)
علوم پایه کشاورزی (1399/03/12)
گوارش و سوخت و ساز (1399/03/12)
پرورش دام (1399/03/12)
پرورش بز (1399/03/12)
پرورش دام (1399/03/06)
پرورش بز (1399/03/06)
تجزیه خوراک دام و طیور عملی_99/2/29 (1399/02/30)
پرورش دام عملی99/2/29 (1399/02/30)
اصول تغذیه دام و طیور_99/2/29 (1399/02/30)
تجزیه خوراک دام و طیور_99/2/29 (1399/02/30)
علوم پایه کشاورزی (1399/02/28)
گوارش سوخت و ساز (1399/02/28)
پرورش دام99/2/27 (1399/02/28)
پرورش بز_1399/2/27 (1399/02/28)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/02/22)
تجزیه خوراک دام و طیور عملی (1399/02/22)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/22)
گوارش سوخت و ساز (1399/02/21)
علوم پایه کشاورزی (1399/02/21)
پرورش بز (1399/02/20)
پرورش دام (1399/02/20)
تجزیه خوراک دام وطیور (1399/02/15)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/15)
پرورش دام (1399/02/15)
اصول تغذیه دام و طیور عملی (1399/02/15)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/02/15)
گوارش و سوخت و ساز_99/2/14 (1399/02/15)
علوم پایه کشاورزی_99/2/14 (1399/02/15)
پرورش دام (1399/02/13)
پرورش بز (1399/02/13)
پرورش دام (1399/02/09)
پرورش دام (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/02/08)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/02/08)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/08)
علوم پایه کشاورزی (1399/02/07)
گوارش و سوخت و ساز (1399/02/07)
علوم پایه کشاورزی (1399/02/07)
پرورش دام (1399/02/07)
پرورش بز (1399/02/06)
پرورش دام (1399/02/02)
پرورش دام (1399/02/01)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/01)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/02/01)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/02/01)
علوم پایه کشاورزی (1399/01/31)
علوم پایه کشاورزی (1399/01/31)
پرورش دام (1399/01/31)
پرورش دام (1399/01/30)
پرورش بز (1399/01/30)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/01/25)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/01/25)
اصول تغذیه دام و طیور (1399/01/25)
تجزیه خوراک دام و طیور (1399/01/25)
علوم پایه کشاورزی (1399/01/24)
پرورش دام (1399/01/18)
پرورش بز (1399/01/23)
پرورش دام (1399/01/23)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی تغذیه، پرورش و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
khghazvinian@semnan.ac.ir
(+98)2331533625

فرم تماس